StructureTypeCategory

StructureTypeCategory class

Representerar kategorier av standardstrukturtyper.

public sealed class StructureTypeCategory

Metoder

namn Beskrivning
override ToString() Returnerar en sträng som representerar det aktuella objektet.
explicit operator Utför en explicit konvertering frånString tillStructureTypeCategory .

Fält

namn Beskrivning
static readonly BLSEs Strukturelement på blocknivå (BLSE) beskriver den övergripande layouten av innehållet på sidan, och fortsätter i blockförloppsriktningen.
static readonly GroupingElements Grupperingselement grupperar andra element i sekvenser eller hierarkier men har inget innehåll direkt och har ingen direkt effekt på layouten.
static readonly IllustrationElements Illustrationselement är kompakta sekvenser av innehåll, i sidinnehållsordning, som anses vara enhetliga objekt med avseende på sidlayout. En illustration kan behandlas som antingen en BLSE eller en ILSE.
static readonly ILSEs Inline-level structure elements (ILSE) beskriver layouten av innehåll inom en BLSE, fortskridande i inline-progressionsriktningen.

Se även