Aspose.Pdf.Structure

Den Aspose.Pdf.Structure namespace tillhandahåller klasser som hjälper till att arbeta med en logisk struktur i ett dokument som presenterar organisationen av dokumentet i kapitel och sektioner eller identifiering av speciella element som figurer, tabeller och fotnoter.

Klasser

Klass Beskrivning
Element Klass som representerar baselementet i logisk struktur.
FigureElement Klass som representerar logisk strukturfigur.
RootElement Rotstrukturelement.
StructElement Allmänt strukturelement.
TextElement Allmänt textelement i dokumentets logiska struktur.