MarkupParagraph

MarkupParagraph class

Representerar ett stycke.

public sealed class MarkupParagraph

Egenskaper

namn Beskrivning
ContinuationPageNumbers { get; } Lista över sidnummer som stycket fortsätter på. Det kommer att matcha sidan där stycket började om det fortsätter i nästa kolumn på samma sida.
Fragments { get; } Samling av inte tomTextFragment objekt i stycket.
Lines { get; } Rader i stycket. Varje rad representeras av en lista med textfragment.
Points { get; } Polygonpunkter som beskriver stycke. Startpunkten är det nedre vänstra hörnet av stycket. Och nästa punkter är i moturs sekvens.
SecondaryPoints { get; } Punkter i sekundär polygon beskriver styckefortsättning. Den blir inte null om stycket fortsätter i nästa kolumn eller sida. Startpunkten är det nedre vänstra hörnet av stycket. Och nästa punkter är i moturs sekvens.
Text { get; } BlirString textobjekt somMarkupParagraph objekt representerar.

Se även