Position

Position class

Representerar ett positionsobjekt

public sealed class Position

Konstruktörer

namn Beskrivning
Position(double, double) Initierar en ny instans avPosition klass

Egenskaper

namn Beskrivning
XIndent { get; set; } Får X-koordinaten för objektet
YIndent { get; set; } Får Y-koordinaten för objektet

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Bestämmer om det angivna objektet är lika med strömmenPosition objekt.
override ToString() Hämtar strängrepresentation för strömmenPosition objekt.

Se även