TextReplaceOptions

TextReplaceOptions class

Representerar text replace options

public sealed class TextReplaceOptions : TextOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
TextReplaceOptions(ReplaceAdjustment) Initierar ny instans avTextReplaceOptions objekt för den angivna efter ersättningsåtgärden.
TextReplaceOptions(Scope) Initierar ny instans avTextReplaceOptions objekt för det angivna omfånget.

Egenskaper

namn Beskrivning
AdjustmentNewLineSpacing { get; set; } Hämtar eller ställer in värdet på radavstånd som används om ersättningsjustering tvingas skapa en ny textrad. Det förväntade värdet är multiplikatorn av teckenstorleken för den ersatta texten. Standard är 1.2.
ReplaceAdjustmentAction { get; set; } Hämtar eller ställer in en åtgärd som ska göras efter ersättning av textfragment till mer kort.
ReplaceScope { get; set; } Hämtar eller ställer in ett omfång där ersätt textoperation tillämpas

Se även