ActionCollection

ActionCollection class

Eylemlerin toplanması

public sealed class ActionCollection : ICollection<PdfAction>

Özellikleri

İsimTanım
Count { get; }Koleksiyondaki eylemlerin sayısı.
IsReadOnly { get; }Koleksiyon salt okunursa true değerini döndürür.
IsSynchronized { get; }Nesne eşitlenirse true değerini döndürür.
Item { get; }Dizinine göre eylemi alır.
SyncRoot { get; }Senkronizasyon nesnesini alır.

yöntemler

İsimTanım
Add(PdfAction)Koleksiyona yeni eylem ekler.
Clear()Koleksiyonu temizle.
Contains(PdfAction)Koleksiyonda öğe varsa true değerini döndürür.
CopyTo(PdfAction[], int)Eylem dizisini koleksiyona kopyalar.
Delete()Tüm eylemleri silin.
Delete(int)Eylemi dizine göre koleksiyondan kaldırır.
GetEnumerator()Koleksiyon için numaralandırıcıyı döndürür.
Remove(PdfAction)Öğeyi koleksiyondan kaldırır.

Ayrıca bakınız