ActionCollection

ActionCollection class

Eylemlerin toplanması

public sealed class ActionCollection : ICollection<PdfAction>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Koleksiyondaki eylemlerin sayısı.
IsReadOnly { get; } Koleksiyon salt okunursa true değerini döndürür.
IsSynchronized { get; } Nesne eşitlenirse true değerini döndürür.
Item { get; } Dizinine göre eylemi alır.
SyncRoot { get; } Senkronizasyon nesnesini alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(PdfAction) Koleksiyona yeni eylem ekler.
Clear() Koleksiyonu temizle.
Contains(PdfAction) Koleksiyonda öğe varsa true değerini döndürür.
CopyTo(PdfAction[], int) Eylem dizisini koleksiyona kopyalar.
Delete() Tüm eylemleri silin.
Delete(int) Eylemi dizine göre koleksiyondan kaldırır.
GetEnumerator() Koleksiyon için numaralandırıcıyı döndürür.
Remove(PdfAction) Öğeyi koleksiyondan kaldırır.

Ayrıca bakınız