Measure.NumberFormat

Measure.NumberFormat class

Ölçü için sayı biçimi.

public class NumberFormat

yapıcılar

İsim Tanım
NumberFormat(Measure) NumberFormat sınıfı için yapıcı.

Özellikleri

İsim Tanım
AfterText { get; set; } etiketinden sonra birleştirilecek metin
BeforeText { get; set; } Etiketin solunda birleştirilecek metin.
ConvresionFactor { get; set; } Bu sayı biçiminin birimlerinde bir değer elde etmek için önceki sayı biçimi dizi öğesinin kısmi birimlerindeki bir değeri çarpmak için kullanılan dönüştürme faktörü.
Denominator { get; set; } FractionDisplayment ShowAsFraction ise, bu değer kesrin paydasıdır. Varsayılan değer 16.
ForceDenominator { get; set; } FractionDisplayment ShowAsFraction ise, bu değer kesrin azaltılıp azaltılamayacağını belirler. Değer doğruysa kesir azaltılamaz.
FractionDisplayment { get; set; } Kesirli değerlerin nasıl görüntülendiği.
FractionSeparator { get; set; } Sayısal değerlerin görüntülenmesinde ondalık basamak olarak kullanılacak metin. Boş bir dize, varsayılanın kullanılacağını belirtir. Varsayılan nokta karakteridir.
Precision { get; set; } FractionDisplayment ShowAsDecimal ise, bu değer kesirli değerin kesinliğidir; Bana 10’un katları olacak. Varsayılan 100.
ThousandsSeparator { get; set; } Sayısal değerlerin gösteriminde binlik sıralar arasında kullanılacak metin. Boş bir dize, hiçbir metnin eklenmeyeceğini belirtir. Varsayılan virgüldür.
UnitLabel { get; set; } Birimleri görüntülemek için bir etiket belirten bir metin dizesi.

Ayrıca bakınız