PdfXmpMetadata

PdfXmpMetadata class

XMP meta verileriyle işleme sınıfı.

public sealed class PdfXmpMetadata : SaveableFacade, IDictionary<string, XmpValue>

yapıcılar

İsim Tanım
PdfXmpMetadata() PdfXmpMetadata için Oluşturucu.
PdfXmpMetadata(Document) Yeniyi başlatırPdfXmpMetadata temelinde nesnedocument .

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Koleksiyondaki öğeler varsa sayımı alır.
Document { get; } Üzerinde çalıştığı belge cephesini alır.
ExtensionFields { get; } Uzantı alanlarının sözlüğünü alır.
IsFixedSize { get; } Koleksiyonun boyutunun sabit olduğu gerçeğini döndürür.
IsReadOnly { get; } Koleksiyon salt okunursa true değerini döndürür.
IsSynchronized { get; } Koleksiyon senkronize edilirse true değerini döndürür.
Item { get; set; } Anahtara göre değer alır veya ayarlar. (2 indexers)
Keys { get; } Anahtarları sözlükten alır.
SyncRoot { get; } Koleksiyonun senkronizasyon nesnesini alır.
Values { get; } Sözlükteki değerlerin koleksiyonunu alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(KeyValuePair<string, XmpValue>) Anahtar ve değer içeren çifti sözlüğe ekler.
Add(DefaultMetadataProperties, XmpValue) XMP meta verilerine değer ekler.
Add(string, object) Sözlük nesnesine yeni öğe ekler.
Add(string, XmpValue) Sözlük nesnesine yeni öğe ekler.
Add(XmpPdfAExtensionObject, string, string, string) Meta verilere uzantı alanı ekler.
virtual BindPdf(Document) Cepheyi başlatır.
virtual BindPdf(Stream) Cepheyi başlatır.
virtual BindPdf(string) Cepheyi başlatır.
Clear() Nesneden tüm öğeleri kaldırır.
virtual Close() Aspose.Pdf.Document’ı bir cepheye bağlı olarak imha eder.
Contains(DefaultMetadataProperties) Sözlüğün belirtilen özelliği içerip içermediğini kontrol eder.
Contains(KeyValuePair<string, XmpValue>) Belirtilen anahtar/değer çiftinin sözlükte bulunup bulunmadığını kontrol eder.
Contains(string) Sözlüğün belirtilen anahtarı içerip içermediğini kontrol eder.
ContainsKey(string) Bu sözlüğün belirtilen anahtarı içerip içermediğini belirler.
CopyTo(KeyValuePair<string, XmpValue>[], int)
Dispose() Cepheyi ortadan kaldırır.
GetEnumerator() Sözlüğün numaralandırıcı nesnesini alır.
GetNamespaceURIByPrefix(string) Ön eke göre ad alanı URI’sini alır.
GetPrefixByNamespaceURI(string) Ad alanı URI’sine göre öneki alır.
GetXmpMetadata() Giriş pdf’sinin XmpMetadata’sını xml formatında alın.
GetXmpMetadata(string) Bir meta adına göre giriş pdf’sinin XmpMetadata’sının bir bölümünü alın.
RegisterNamespaceURI(string, string) Ad alanı URI’sini kaydeder.
Remove(DefaultMetadataProperties) Belirtilen anahtarla öğeyi kaldırır.
Remove(KeyValuePair<string, XmpValue>) Anahtar/değer çiftini koleksiyondan kaldırır.
Remove(string) Anahtarı sözlükten kaldırır.
virtual Save(Stream) PDF belgesini belirtilen akışa kaydeder.
virtual Save(string) PDF belgesini belirtilen dosyaya kaydeder.
TryGetValue(string, out XmpValue) Sözlükte anahtarı bulmaya çalışır ve bulunursa değeri alır.

Ayrıca bakınız