PasswordBoxField

PasswordBoxField class

Sınıf, şifre girmek için metin alanını tanımlar.

public sealed class PasswordBoxField : TextBoxField

Özellikleri

İsimTanım
Actions { get; }Açıklama eylemlerini alır. (2 properties)
virtual ActiveState { get; set; }Geçerli ek açıklama görünüm durumunu alır veya ayarlar.
AlternateName { get; set; }Alanın alternatif adını alır veya ayarlar (Alanın kullanıcı arabiriminde tanımlanacağı her yerde gerçek alan adı yerine kullanılacak alternatif bir alan adı). Adobe Acrobat’ta alan araç ipucu olarak alternatif ad kullanılır .
AnnotationIndex { get; set; }Sayfadaki bu açıklamanın dizinini alır veya ayarlar.
override AnnotationType { get; }Açıklama türünü alır.
Appearance { get; }Açıklamanın görünüm sözlüğünü alır.
Border { get; set; }Açıklama kenarlığı özelliklerini alır veya ayarlar.Border
Characteristics { get; }Açıklama özelliklerini alır.
Color { get; set; }Açıklama rengini alır veya ayarlar.
Contents { get; set; }Ek açıklama metnini alır veya ayarlar.
Count { get; }Bu alandaki alt alanların sayısını alır veya ayarlar. (Örneğin radyo düğmesi alanındaki öğe sayısı).
DefaultAppearance { get; set; }Alanın varsayılan görünümünü alır veya ayarlar.
Exportable { get; set; }Alanın dışa aktarılabilir bayrağını alır veya ayarlar.
Flags { get; set; }Ek açıklamanın bayrakları.
ForceCombs { get; set; }Alanın aralıklı konumlara bölündüğünü belirten bayrağı alır veya ayarlar.
FullName { get; }Açıklamanın tam nitelikli adını alır.
virtual Height { get; set; }Açıklamanın yüksekliğini alır veya ayarlar.
Highlighting { get; set; }Açıklama vurgulama modu.
virtual Hyperlink { get; set; }Parça köprüsünü alır veya ayarlar (pdf oluşturucu için).
IsFirstParagraphInColumn { get; set; }Bu paragrafın sonraki sütunda olup olmayacağını belirten bir bool değeri alır veya ayarlar. Varsayılan yanlıştır.(pdf oluşturma için)
IsGroup { get; }Bu alanın terminal olmayan alan, yani alanlar grubu olduğunu gösteren boole değerini alır veya ayarlar.
IsInLineParagraph { get; set; }Satır içi bir paragraf alır veya ayarlar. Varsayılan yanlıştır.(pdf oluşturma için)
IsInNewPage { get; set; }Bu paragrafı yeni sayfada oluşturmaya zorlayan bir bool değeri alır veya ayarlar. Varsayılan yanlıştır.(pdf oluşturma için)
IsKeptWithNext { get; set; }Geçerli paragrafın sonraki paragrafla birlikte aynı sayfada kalıp kalmayacağını belirten bir bool değeri alır veya ayarlar. Varsayılan yanlıştır.(pdf oluşturma için)
IsSharedField { get; set; }Jeneratör desteği için Özellik. Üstbilgiye veya altbilgiye alan eklendiğinde kullanılır. True ise, bu alan bir kez oluşturulacak ve görünümü belgenin tüm sayfalarında görünecektir. Yanlış ise, her belge sayfası için ayrılmış alan oluşturulur.
IsSynchronized { get; }Sözlük senkronize edilmişse true değerini döndürür.
Item { get; }Bu alanda bulunan alt alanı alt alan adına göre alır. (2 indexers)
MappingName { get; set; }Etkileşimli form alanı verilerini belgeden dışa aktarırken kullanılacak alanın eşleme adını alır veya ayarlar.
Margin { get; set; }Paragraf için bir dış kenar boşluğu alır veya ayarlar (pdf oluşturma için)
MaxLen { get; set; }Alandaki maksimum metin uzunluğunu alır veya ayarlar.
Modified { get; set; }Açıklamanın yakın zamanda değiştirildiği tarih ve saati alır veya ayarlar.
Multiline { get; set; }Alanın çok satırlı bayrağını alır veya ayarlar. Multiline is true ise alan birden çok metin satırı içerebilir.
Name { get; set; }Sayfadaki ek açıklama adını alır veya ayarlar.
OnActivated { get; set; }Açıklama etkinleştirildiğinde gerçekleştirilecek bir eylem.
override PageIndex { get; }Bu alanı içeren sayfanın dizinini alır.
Parent { get; }Üst açıklamayı alır.
PartialName { get; set; }Alanın kısmi adını alır veya ayarlar.
ReadOnly { get; set; }Alanın salt okunur durumunu alır veya ayarlar.
override Rect { get; set; }Alan dikdörtgenini alır veya ayarlar.
Required { get; set; }Alanın gerekli durumunu alır veya ayarlar.
Scrollable { get; set; }Kaydırılabilir alan bayrağını alır veya ayarlar. True alanı kaydırılabilir ise.
SpellCheck { get; set; }Alan için yazım denetimi bayrağını alır veya ayarlar. True alanında yazım denetimi yapılacaksa.
States { get; }Açıklamanın görünüm sözlüğünü alır.
SyncRoot { get; }Senkronizasyon nesnesi.
TabOrder { get; set; }Alanın sekme sırasını alır veya ayarlar.
TextHorizontalAlignment { get; set; }Açıklama için metin hizalamasını alır veya ayarlar.
TextVerticalAlignment { get; set; }Açıklama için dikey metin hizalamasını alır veya ayarlar.
override Value { get; set; }Alanın değerini alır veya ayarlar.
virtual VerticalAlignment { get; set; }paragrafının dikey hizalamasını alır veya ayarlar
virtual Width { get; set; }Açıklamanın genişliğini alır veya ayarlar.
ZIndex { get; set; }Grafiğin Z sırasını gösteren bir int değeri alır veya ayarlar. Daha büyük ZIndex içeren bir grafik, daha küçük ZIndex içeren grafiğin üzerine yerleştirilecektir. ZIndex negatif olabilir. Negatif ZIndex içeren grafik, sayfadaki metnin arkasına yerleştirilecektir.

yöntemler

İsimTanım
override Accept(AnnotationSelector)Ziyaretçi kabul eder.
AddBarcode(string)Alana barkod 128 ekler. Alan değeri kodun üzerine değiştirilecek ve alan salt okunur hale gelecek.
AddImage(Image)Alan kaynaklarına resim ekler ve onu çizer.
virtual ChangeAfterResize(Matrix)Matris dönüşümüne göre parametreleri ve görünümü güncelleyin.
virtual Clone()Bu örneği klonlar. Sanal yöntem. Her zaman null. döndür
CopyTo(Field[], int)Belirtilen dizinden başlayarak bu alanın alt alanlarını diziye kopyalar.
override Flatten()Bu alanı kaldırır ve değerini doğrudan sayfaya yerleştirir.
GetEnumerator()İçerdiği alanların numaralandırıcısını döndürür.
GetRectangle(bool)Sayfa döndürmeyi dikkate alarak açıklamanın dikdörtgenini döndürür.
Recalculate()Formdaki tüm hesaplanan alanları yeniden hesaplar.
virtual SetPosition(Point)Alanın konumunu ayarlayın.

Ayrıca bakınız