Multiline

TextBoxField.Multiline property

Alanın çok satırlı bayrağını alır veya ayarlar. Multiline is true ise alan birden çok metin satırı içerebilir.

public bool Multiline { get; set; }

Ayrıca bakınız