Aspose.Pdf.Structure

Aspose.Pdf.Structure ad alanı, belgenin bölümler ve bölümler halinde düzenlenmesini veya şekiller, tablolar ve dipnotlar gibi özel öğelerin tanımlanmasını sunan bir belgenin mantıksal yapısıyla çalışmaya yardımcı olan sınıflar sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
Element Mantıksal yapının temel öğesini temsil eden sınıf.
FigureElement Mantıksal yapı figürünü temsil eden sınıf.
RootElement Kök yapı öğesi.
StructElement Genel yapı öğesi.
TextElement Belge mantıksal yapısının genel metin öğesi.