WrapMode

TextFormattingOptions.WrapMode property

Sözcük kaydırma modunu alır veya ayarlar. Varsayılan değer WordWrapMode’dur.NoWrap

public WordWrapMode WrapMode { get; set; }

Ayrıca bakınız