TextFragmentCollection

TextFragmentCollection class

Bir metin parçaları koleksiyonunu temsil eder

public sealed class TextFragmentCollection : ICollection<TextFragment>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Sayısını alırTextFragment aslında koleksiyonda bulunan nesne öğeleri.
IsReadOnly { get; } Koleksiyonun salt okunur olup olmadığını gösteren bir değer alır
IsSynchronized { get; } Koleksiyona erişimin eşitlenip eşitlenmediğini gösteren bir değer alır (iş parçacığı güvenli).
Item { get; } Belirtilen dizindeki metin parçası öğesini alır.
SyncRoot { get; } Koleksiyona erişimi senkronize etmek için kullanılabilecek bir nesne alır.

yöntemler

İsim Tanım
Add(TextFragment) Belirtilen dizine metin parçası öğesini ekler.
Clear() Koleksiyondaki tüm öğeleri temizler.
Contains(TextFragment) Koleksiyonun belirli bir değer içerip içermediğini belirler.
CopyTo(TextFragment[], int) Hedef dizinin belirtilen dizininden başlayarak koleksiyonun tamamını uyumlu bir tek boyutlu Diziye kopyalar
GetEnumerator() Koleksiyonun tamamı için bir numaralandırıcı döndürür.
Remove(TextFragment) Belirtilen öğeyi koleksiyondan siler.

Ayrıca bakınız