Matrix3D

Matrix3D()

Constructor 创建标准 1 对 1 矩阵: [ ABCDEFGHI Tx Ty Tz] = [ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 , 0]

public Matrix3D()

例子

Matrix3D m = new Matrix3D();

也可以看看


Matrix3D(double[])

Constructor 接受具有以下数组表示的矩阵: [ ABCDEFGHI Tx Ty Tz]

public Matrix3D(double[] matrix3DArray)
范围 类型 描述
matrix3DArray Double[] 矩阵数据数组。

例子

double[] c = new double[] { 1, 0, 0, 1, 10, 20, 1, 0, 0, 17, 40, 13 };
Matrix3D m = new Matrix3D(c);

也可以看看


Matrix3D(Matrix3D)

Constructor 接受一个矩阵来创建一个副本

public Matrix3D(Matrix3D matrix)
范围 类型 描述
matrix Matrix3D Matrix3D 对象。

也可以看看


Matrix3D(double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double, double)

用指定的系数初始化变换矩阵。

public Matrix3D(double a, double b, double c, double d, double e, double f, double g, double h, 
    double i, double tx, double ty, double tz)
范围 类型 描述
a Double 一个矩阵值。
b Double B 矩阵值。
c Double C 矩阵值。
d Double D 矩阵值。
e Double E 矩阵值。
f Double F 矩阵值。
g Double G 矩阵值。
h Double H 矩阵值。
i Double 我矩阵值。
tx Double TX 矩阵值。
ty Double TY 矩阵值。
tz Double TZ 矩阵值。

例子

Matrix m = new Matrix(1, 0, 0, 1, 3, 3);

也可以看看