BottomMarginIfAny

SaveOptions.MarginInfo.BottomMarginIfAny field

表示底部页边距(如果有)

public MarginPartStyle BottomMarginIfAny;

也可以看看