UnifiedSaveOptions.ConversionProgressEventHandler

UnifiedSaveOptions.ConversionProgressEventHandler delegate

表示通常通过调用side 提供的方法并处理来自转换器的进度事件。 通常此类提供的客户处理程序可用于在控制台或进度条上显示 总转换进度。 表示有关发生的进度事件的信息

public delegate void ConversionProgressEventHandler(ProgressEventHandlerInfo eventInfo);

也可以看看