AsITheme

IMasterTheme.AsITheme property

Allows to get base ITheme interface. Read-only ITheme.

public ITheme AsITheme { get; }

See Also