MasterTheme

IPresentation.MasterTheme property

Returns master theme of the presentation. Read-only IMasterTheme.

public IMasterTheme MasterTheme { get; }

See Also