MasterTheme

Presentation.MasterTheme property

Returns master theme. Read-only IMasterTheme.

public IMasterTheme MasterTheme { get; }

See Also