AxisFormat

AxisFormat class

表示图表格式属性。

public class AxisFormat : DomObject<Axis>, IAxisFormat

特性

姓名描述
Effect { get; }返回用于轴的效果。 只读IEffectFormat
Fill { get; }返回轴的填充样式属性。 只读IFillFormat
Line { get; }返回轴的线型属性。 只读ILineFormat

也可以看看