ChartTextFormat

ChartTextFormat class

指定图表文本元素的默认文本格式。

public class ChartTextFormat : IChartTextFormat

特性

姓名描述
ParagraphFormat { get; }段落格式。 只读IChartParagraphFormat
PortionFormat { get; }部分格式。 只读IChartPortionFormat
TextBlockFormat { get; }TextBlockFormat。 只读IChartTextBlockFormat

方法

姓名描述
CopyFrom(ITextFrame)从指定的文本框复制文本格式。
CopyTo(ITextFrame)将文本格式复制到指定的文本框。

也可以看看