IBackgroundEffectiveData

IBackgroundEffectiveData interface

包含有效背景属性的不可变对象。

public interface IBackgroundEffectiveData : IFillParamSource

特性

姓名描述
AsIFillParamSource { get; }返回 IFillParamSource 接口。
EffectFormat { get; }返回有效效果格式。 只读IEffectFormatEffectiveData
FillFormat { get; }返回有效的填充格式。 只读IFillFormatEffectiveData

评论

此接口与IBackground一起使用接口返回应用继承的有效格式值。

也可以看看