IGroupShape

IGroupShape interface

表示幻灯片上的一组形状。

public interface IGroupShape : IShape

特性

姓名描述
AsIShape { get; }允许获取基本 IShape 接口。 只读IShape
GroupShapeLock { get; }返回形状的锁。 只读IGroupShapeLock
ShapeLock { get; }返回形状的锁。 只读IGroupShapeLock
Shapes { get; }返回组内形状的集合。 只读IShapeCollection

也可以看看