IHyperlinkContainer

表示超链接对象。

public interface IHyperlinkContainer

特性

姓名描述
HyperlinkClick { get; set; }返回或设置为鼠标单击定义的超链接。 读/写IHyperlink
HyperlinkManager { get; }超链接管理器 只读IHyperlinkManager
HyperlinkMouseOver { get; set; }返回或设置为鼠标悬停定义的超链接。 读/写IHyperlink

也可以看看