IAxisFormat

IAxisFormat interface

表示图表格式属性。

public interface IAxisFormat

特性

姓名 描述
Effect { get; } 返回用于轴的效果。 只读IEffectFormat
Fill { get; } 返回轴的填充样式属性。 只读IFillFormat
Line { get; } 返回轴的线型属性。 只读ILineFormat

也可以看看