EmbeddedFileData

OleEmbeddedDataInfo.EmbeddedFileData property

返回嵌入 OLE 对象的文件数据 只读Byte[]。

public byte[] EmbeddedFileData { get; }

也可以看看