PptCorruptFileException

PptCorruptFileException class

演示文件可能损坏时引发的异常。

public class PptCorruptFileException : PptReadException

构造函数

姓名 描述
PptCorruptFileException() 默认构造函数。
PptCorruptFileException(string) 允许将消息添加到此异常的构造函数。
PptCorruptFileException(string, Exception) 包含消息和嵌入异常的异常的构造函数。

也可以看看