PreventDefault

Event.PreventDefault method

Om en händelse kan avbrytas,PreventDefault metod används för att indikera att händelsen ska avbrytas, vilket betyder att någon standardåtgärd som normalt vidtas av implementeringen som ett resultat av händelsen inte kommer att inträffa.

public void PreventDefault()

Anmärkningar

Om, under något skede av händelseflödet,PreventDefaultmetoden kallas händelsen avbryts. Alla standardåtgärder associerade med händelsen kommer inte att inträffa. Att anropa den här metoden för en icke-avbrytbar händelse har ingen effekt. OncePreventDefault har kallats kommer den att förbli i kraft under resten av händelsens utbredning. Denna metod kan användas under alla skeden av händelseflödet.

Se även