IXPathEvaluator

IXPathEvaluator interface

Utvärderingen av XPath-uttryck tillhandahålls avIXPathEvaluator .

public interface IXPathEvaluator

Metoder

namnBeskrivning
CreateExpression(string, IXPathNSResolver)Skapar ett tolkat XPath-uttryck med lösta namnutrymmen. Detta är användbart när ett uttryck ska återanvändas i en applikation eftersom det gör det möjligt att kompilera uttryckssträngen till en mer effektiv intern form och förlösa alla namnområdesprefix som förekommer i uttrycket.
CreateNSResolver(Node)Anpassar valfri DOM-nod för att lösa namnområden så att ett XPath-uttryck enkelt kan utvärderas i förhållande till nodens kontext där det förekom i dokumentet. Denna adapter fungerar som DOM Level 3-metodenlookupNamespaceURI på noder för att lösa namnutrymmetURI från ett givet prefix med den aktuella informationen som är tillgänglig i nodens hierarki vid den tidpunkt lookupNamespaceURI anropas, vilket också korrekt löser det implicita xml-prefixet.
Evaluate(string, Node, IXPathNSResolver, XPathResultType, object)Utvärderar en XPath-uttryckssträng och returnerar ett resultat av den angivna typen om möjligt.

Se även