InvalidIteratorState

IXPathResult.InvalidIteratorState property

Betyder att iteratorn har blivit ogiltig. Sant omresultatTyp ärUnorderedNodeIterator typ ellerBeställde NodeIterator typ och dokumentet har ändrats sedan detta resultat returnerades.

public bool InvalidIteratorState { get; }

Se även