Aspose.Svg.IO

Förutom standardverktygen för IO (input-output) Aspose.Svg.IO namnrymden innehåller hjälpklasser och gränssnitt.

Klasser

Klass Beskrivning
FileCreateStreamProvider RepresenterarFileStream implementering för att tillhandahålla strömmar till renderingsenheterna.
LocalFileSystemStorage En filsystemslagring.
OutputStream En surrogatström omsluter den verkliga utströmmen och kontrollerar åtkomsten till den. OutputStream innehåller URI-data som beskriver platsen för utgångsströmmen.
OutputStreamContext Ett sammanhang för initiering av utgångsströmmen.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IBlob Ett Blob-objekt hänvisar till en bytesekvens och har ett storleksattribut som är det totala antalet byte i bytesekvensen och ett typattribut, som är en ASCII-kodad sträng med gemener som representerar mediatypen för bytesekvensen .
ICreateStreamProvider Representerar ett gränssnitt som kan implementeras av klasser som tillhandahåller strömmar till renderingsenheterna.
IFile Ett filobjekt är ett Blob-objekt med ett namnattribut, vilket är en sträng; den kan skapas i webbapplikationen via en konstruktor, eller är en referens till en bytesekvens från en fil från det underliggande (OS) filsystemet.
IFileList Representerar gränssnittet för lista över filer.
IOutputStorage Ger skapande och hantering av utdataströmmarOutputStream .