Aspose.Svg.Net.Headers

Den Aspose.Svg.Net.Headers tillhandahåller få dataklasser för som beskriver rubrikinnehåll vid nätverk.

Klasser

Klass Beskrivning
ContentDispositionHeaderValue Representerar Content-Disposition header-värde.
ContentTypeHeaderValue Representerar ett Content-Type-huvudvärde.
NameValueHeaderValue Representerar ett namn/värdepar som beskriver ett rubrikvärde.