FormUrlEncodedContent

FormUrlEncodedContent class

En behållare för namn/värde-tupler kodade med application/x-www-form-urlencoded MIME-typ.

public class FormUrlEncodedContent : ByteArrayContent

Konstruktörer

namnBeskrivning
FormUrlEncodedContent(IEnumerable<KeyValuePair<string, string>>)Initierar en ny instans avFormUrlEncodedContent class.

Egenskaper

namnBeskrivning
Headers { get; }Hämtar HTTP-innehållsrubriker.

Metoder

namnBeskrivning
Dispose()Utför programdefinierade uppgifter associerade med att frigöra, frigöra eller återställa ohanterade resurser.
ReadAsByteArray()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en byte-array som representerar innehållet.
ReadAsStream()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en ström som representerar innehållet.
ReadAsString()Serialisera HTTP-innehållet och returnera en sträng som representerar innehållet.

Se även