Aspose.Svg.Rendering.Image

Den Aspose.Svg.Rendering.Image namnområdet tillhandahåller specifik enhetsklass såväl som några renderingsalternativ klasser som ansvarar för rendering till rasterformat: jpeg, png, bmp, gif, tiff.

Klasser

Klass Beskrivning
ImageDevice Representerar rendering till rasterformat: jpeg, png, bmp, gif, tiff.
ImageRenderingOptions Representerar renderingsalternativ förImageDevice . Dessa alternativ används för att specificera utdatabildformat, komprimering, upplösning etc.
TextOptions Representerar textåtergivningsalternativ förImageDevice .

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
Compression Anger möjliga komprimeringsscheman för TIFF-bitmappsbilder (Tagged Image File Format).
ImageFormat Anger filformatet för bilden.