Aspose.Svg.Rendering

Den Aspose.Svg.Renderingnamnområdet består av många renderarobjekt samt lämpliga alternativklasser på låg nivå som är ansvariga för att rendera dokument/filer till IDevice-implementering.

Klasser

Klass Beskrivning
CssOptions Representerar css-renderingsalternativ.
Device<TGraphicContext,TRenderingOptions> Representerar basklass för implementering av särskilda renderingsenheter.
GraphicContext Innehåller aktuella grafikkontrollparametrar. Dessa parametrar definierar det globala ramverket inom vilket grafikoperatörerna kör.
PageSetup Representerar ett siduppsättningsobjekt som används för konfigurationsutdata.
Renderer Representerar en basklass för alla renderare och implemnter IDdisposable interface.
Renderer<TDocument> Representerar en abstrakt klass för alla renderare.
RenderingOptions Representerar renderingsalternativ.
SvgRenderer Representerar SVG-dokumentrenderare.
TextInfo Innehåller information om renderad text.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IDevice Definierar metoder och egenskaper som stöder anpassad rendering av de grafiska elementen som sökvägar, text och bilder.

Uppräkning

Uppräkning Beskrivning
AtPagePriority Anger möjliga order för tillämpning av sidstorleksdeklarationer.
ImageType Anger filformatet för bilden
MediaType Anger möjliga mediatyper som används under renderingen.
SizingType Representerar uppräkningen av sidstorlekstyper.