Aspose.Svg.Dom.Attributes

Aspose.Svg.Dom.Attributes ad alanı, öğesini belirten veya herhangi bir nesneyi (düğüm, öğe, …) özellik veya davranışı niteleyen birleştirilmiş öznitelik sınıfları içerir .

sınıflar

Sınıf Tanım
DOMConstructorAttribute W3C. tarafından tanımlanan bir kurucu belirtir.
DOMNameAttribute W3C. tarafından tanımlandığı şekliyle resmi DOM nesne adını belirtir.
DOMNamedPropertyGetterAttribute Yöntemin, adlandırılmış özellik alıcısı olarak kullanılacağını belirtir.
DOMNoInterfaceObjectAttribute Bir arabirimde [NoInterfaceObject] genişletilmiş özniteliği görünürse, bu, ECMAScript bağlamasında arabirim için bir arabirim nesnesinin olmayacağını gösterir.
DOMNullableAttribute Bir DOM nesnesine boş değer atanabileceğini belirtir.
DOMObjectAttribute Nesnenin bu öznitelikle işaretlendiğini belirtir W3C.
DOMTreatNullAsAttribute Üye değerinin null değerinin belirtilen değer olarak değerlendirileceğini belirtir.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
Accessors W3C. tarafından tanımlanan üye erişimcilerin numaralandırmasını temsil eder.