Aspose.Svg.Dom.Attributes

Aspose.Svg.Dom.Attributes ad alanı, öğesini belirten veya herhangi bir nesneyi (düğüm, öğe, …) özellik veya davranışı niteleyen birleştirilmiş öznitelik sınıfları içerir .

sınıflar

SınıfTanım
DOMConstructorAttributeW3C. tarafından tanımlanan bir kurucu belirtir.
DOMNameAttributeW3C. tarafından tanımlandığı şekliyle resmi DOM nesne adını belirtir.
DOMNamedPropertyGetterAttributeYöntemin, adlandırılmış özellik alıcısı olarak kullanılacağını belirtir.
DOMNoInterfaceObjectAttributeBir arabirimde [NoInterfaceObject] genişletilmiş özniteliği görünürse, bu, ECMAScript bağlamasında arabirim için bir arabirim nesnesinin olmayacağını gösterir.
DOMNullableAttributeBir DOM nesnesine boş değer atanabileceğini belirtir.
DOMObjectAttributeNesnenin bu öznitelikle işaretlendiğini belirtir W3C.
DOMTreatNullAsAttributeÜye değerinin null değerinin belirtilen değer olarak değerlendirileceğini belirtir.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
AccessorsW3C. tarafından tanımlanan üye erişimcilerin numaralandırmasını temsil eder.