GetElementsByTagNameNS

Element.GetElementsByTagNameNS method

Belge sırasına göre belirli bir yerel ad ve ad alanı URI’sine sahip tüm alt öğelerin bir Düğüm Listesini döndürür.

public HTMLCollection GetElementsByTagNameNS(string namespaceURI, string localName)
Parametre Tip Tanım
namespaceURI String Ad alanı URI’si.
localName String Yerelin adı.

Geri dönüş değeri

elementleri döndürür

Ayrıca bakınız