Aspose.Svg.Net.Headers

Aspose.Svg.Net.Headers ağda başlık içeriğini açıklayan için birkaç veri sınıfı sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
ContentDispositionHeaderValue Content-Disposition başlık değerini temsil eder.
ContentTypeHeaderValue İçerik Türü üstbilgi değerini temsil eder.
NameValueHeaderValue Bir başlık değerini tanımlayan bir ad/değer çiftini temsil eder.