RiskAnalysisSettings

RiskAnalysisSettings constructor

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουRiskAnalysisSettings τάξη.

public RiskAnalysisSettings()

Δείτε επίσης