SaveFileFormat

Inheritance: java.lang.Object, com.aspose.ms.System.ValueType, com.aspose.ms.System.Enum

public final class SaveFileFormat extends System.Enum

Enumeration for saving project format selection.

Fields

FieldDescription
BmpBMP format.
CsvCSV format.
GdHtmlHtml format for saving project data in a set of html tables.
HtmlHTML format.
JpegJPEG format.
MppMPP format.
MpxMPX format.
PdfPDF format.
PngPNG format.
PrimaveraP6XmlPrimavera P6 Xml format.
PrimaveraXerPrimavera PM XER format.
Spreadsheet2003Spreadsheet XML (Excel 2003).
SvgSVG format.
TiffTIFF format.
TxtText format (tab delimited).
XamlXAML format.
XlsxOOXML (Office Open XML, Excel 2007+).
XmlXML format.
XpsXPS format.

Bmp

public static final int Bmp

BMP format.

Csv

public static final int Csv

CSV format.

GdHtml

public static final int GdHtml

Html format for saving project data in a set of html tables.

Html

public static final int Html

HTML format.

Jpeg

public static final int Jpeg

JPEG format.

Mpp

public static final int Mpp

MPP format.

Mpx

public static final int Mpx

MPX format.

Pdf

public static final int Pdf

PDF format.

Png

public static final int Png

PNG format.

PrimaveraP6Xml

public static final int PrimaveraP6Xml

Primavera P6 Xml format.

PrimaveraXer

public static final int PrimaveraXer

Primavera PM XER format.

Spreadsheet2003

public static final int Spreadsheet2003

Spreadsheet XML (Excel 2003).

Svg

public static final int Svg

SVG format.

Tiff

public static final int Tiff

TIFF format.

Txt

public static final int Txt

Text format (tab delimited).

Xaml

public static final int Xaml

XAML format.

Xlsx

public static final int Xlsx

OOXML (Office Open XML, Excel 2007+).

Xml

public static final int Xml

XML format.

Xps

public static final int Xps

XPS format.