Spreadsheet2003SaveOptions

Spreadsheet2003SaveOptions class

Maakt het mogelijk om extra opties te specificeren bij het renderen van projectpagina’s naar Spreadsheet2003.

public class Spreadsheet2003SaveOptions : SaveOptions

Constructeurs

NaamBeschrijving
Spreadsheet2003SaveOptions()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSpreadsheet2003SaveOptions klas.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AssignmentView { get; set; }Haalt of stelt een lijst in van de toewijzingsweergavekolommen die moeten worden weergegeven (AssignmentViewColumn ).
BarStyles { get; set; }Haalt of stelt de lijst met instanties van hetBarStyle klasse die in de projectweergave verschijnen.
CustomPageSize { get; set; }Hiermee wordt het aangepaste paginaformaat in punten opgehaald of ingesteld (1 punt = 1/72 inch).
DrawNonWorkingTime { get; set; }Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of niet-werktijd moet worden getekend (standaardwaarde is TRUE).
EndDate { get; set; }Haalt een datum op of stelt deze in om het renderen te voltooien naar.
FitContent { get; set; }Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of de rijhoogte moet worden verhoogd om in de inhoud te passen.
FitTimescaleToEndOfPage { get; set; }Bepaalt of stelt in of een kalendersectie van een weergave moet worden weergegeven aan het einde (rechterkant) van de laatste pagina. Als de waarde onwaar is, wordt de kalendersectie precies weergegeven op EndDate, zelfs als er een lege ruimte op een pagina is.
Gridlines { get; set; }Haalt of stelt een lijst vanGridline die verschijnen in projectweergave.
LegendOnEachPage { get; set; }Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of de legenda op elke pagina moet worden weergegeven (standaardwaarde is TRUE).
MarkCriticalTasks { get; set; }Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of kritieke taken in rood moeten worden weergegeven (standaardwaarde is FALSE).
NonWorkingTimeColor { get; set; }Krijgt of stelt de niet-werktijdkleur in.
PageCount { get; }Haalt het aantal pagina’s van het project op of stelt het in.
PageSize { get; set; }Hiermee wordt de grootte van de weer te geven pagina opgehaald of ingesteld (standaardwaarde is PageSize.A4).
PresentationFormat { get; set; }Haalt of stelt dePresentationFormat waarin het document wordt opgeslagen.
RenderToSinglePage { get; set; }Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of een project op één pagina moet worden weergegeven wanneer het project in grafische indeling wordt opgeslagen. Het paginaformaat wordt gewijzigd zodat het gerenderde project op één pagina past.
ResourceView { get; set; }Krijgt of stelt een lijst in van de resourceweergavekolommen die moeten worden weergegeven (ResourceViewColumn ).
RollUpGanttBars { get; set; }Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of subtaken op de overzichtstaakbalk moeten worden gemarkeerd. Voor subtaken geeft het veld Rollup aan of informatie over de Gantt-balken van de subtaak wordt opgerold naar de samenvattingstaakbalk. Voor overzichtstaken, de Rollup veld geeft aan of de overzichtstaakbalk opgerolde balken weergeeft. U moet het veld Samenvouwen voor overzichtstaken hebben ingesteld op Ja om subtaken te kunnen samenvoegen.
SaveFormat { get; }Hiermee wordt de indeling waarin het document wordt opgeslagen als dit object voor opslagopties wordt gebruikt, opgehaald of ingesteld.
StartDate { get; set; }Haalt of stelt de datum in om te beginnen met renderen vanaf.
TasksComparer { get; set; }Haalt of stelt de vergelijker in om taken te sorteren op Gantt-diagram en Taakblad-diagram.
TasksFilter { get; set; }Hiermee wordt de voorwaarde opgehaald of ingesteld die wordt gebruikt om taken te filteren die worden weergegeven op Gantt-, taakblad- en taakgebruiksdiagrammen.
TextStyles { get; set; }Haalt of stelt de lijst met instanties van hetTextStyle klasse die in de projectweergave verschijnen.
Timescale { get; set; }Haalt of stelt deTimescale waarde die wordt gebruikt om te bepalen hoe tijdschaal (indien aanwezig) wordt weergegeven wanneer het project wordt opgeslagen in grafisch formaat.
virtual UseGradientBrush { get; set; }Hiermee wordt een waarde opgehaald of ingesteld die aangeeft of het verlooppenseel moet worden gebruikt bij het renderen van een Gantt-diagram.
View { get; set; }Haalt of stelt een lijst in van de te renderen weergavekolommen (GanttChartColumn ). Indien niet ingesteld, worden alleen taak-id’s, taaknamen, begin en einde weergegeven. Als zowel Bekijken alsViewSettingseigenschappen zijn ingesteld, kolommen uit View overschrijven kolommen uit ViewSettings.
ViewSettings { get; set; }Krijgt of stelt een weergave in (View ) renderen. U kunt deze opties gebruiken om expliciet te specificeren welke weergave moet worden opgeslagen in PDF-, HTML- of afbeeldingsindeling. Als deze eigenschap is ingesteld,PresentationFormat eigenschap wordt genegeerd wanneer het project wordt opgeslagen. De weergave moet afkomstig zijn uit een van de volgende schermen ((Screen )): (Gantt, TaskSheet, TaskUsage, ResourceSheet, ResourceUsage)

Zie ook