GenericPropertyTKey

GenericProperty<TKey> structure

Representerar en containeregenskap.

public struct GenericProperty<TKey>
    where TKey : struct
Parameter Beskrivning
TKey Typen av fastighetsvärde.

Konstruktörer

namn Beskrivning
GenericProperty(string) Initierar en ny instans avGenericProperty struktur.

Egenskaper

namn Beskrivning
Name { get; } Får ett namn på egenskapen.
Value { get; } Får ett värde på egenskapen.

Se även