Aspose.Tasks.RiskAnalysis

Innehåller klasser för att skapa riskanalysrapport.

Klasser

KlassBeskrivning
RiskAnalysisResultRepresenterar ett resultat av riskanalys.
RiskAnalysisSettingsAnger inställningar för att utföra riskanalys.
RiskAnalyzerUtför en Monte Carlo-simulering baserat på de specificerade riskanalysinställningarna.
RiskItemStatisticsRepresenterar ett objekt som lagrar statistisk data för uppgiften för det analyserade projektet.
RiskItemStatisticsCollectionRepresenterar en samling som innehåller instanserna avRiskItemStatistics class.
RiskPatternRepresenterar ett riskmönster för en projektuppgift.
RiskPatternCollectionRepresenterar en samling som innehåller instanserna avRiskPattern class.

Uppräkning

UppräkningBeskrivning
ConfidenceLevelAnger stödda konfidensnivåer som används i riskanalys som motsvarar procentandelen av tiden de faktiska värdena kommer att ligga inom optimistiska och pessimistiska uppskattningar.
ProbabilityDistributionTypeAnger typer av sannolikhetsfördelningar som stöds.
RiskItemTypeAnger uppgiftsfält för vilka den statistiska informationen samlas in under riskanalys.