RiskPattern.Distribution

RiskPattern.Distribution property

Hämtar eller ställer in sannolikhetsfördelningen som används i Monte Carlo-simulering. Standardvärdet är ProbabilityDistributionType.Normal.

public ProbabilityDistributionType Distribution { get; set; }

Anmärkningar

Kan vara ett av värdena som definieras iProbabilityDistributionType uppräkning.

Se även