Get

RiskItemStatisticsCollection.Get method

Bir örneğini döndürürRiskItemStatistics belirtilen Task nesnesiyle ilişkili bu koleksiyonda bulunan sınıf; öğe bulunamazsa null.

public RiskItemStatistics Get(Task task)
Parametre Tip Tanım
task Task belirtilen örneğiTask sınıf.

Geri dönüş değeri

bulunursa belirtilen görev nesnesiyle ilişkili risk öğesi; aksi takdirde boş.

Ayrıca bakınız