RiskPattern.Distribution

RiskPattern.Distribution property

Monte Carlo simülasyonunda kullanılan olasılık dağılımını alır veya ayarlar. Varsayılan değer ProbabilityDistributionType.Normal. ‘dir.

public ProbabilityDistributionType Distribution { get; set; }

Notlar

içinde tanımlanan değerlerden biri olabilir.ProbabilityDistributionType numaralandırma.

Ayrıca bakınız