WriteFile

IFileTerminal.WriteFile method

Finalizes the log, e.g., writes it to file.

public void WriteFile()

See Also