Stream

OutputMemoryTerminal.Stream property

Gets the memory stream.

public Stream Stream { get; }

See Also