DrawPath

XpsDevice.DrawPath method

Bir yol çizer.

public override void DrawPath(GraphicsPath path)
ParametreTipTanım
pathGraphicsPathÇizilecek bir yol.

Ayrıca bakınız