Lập trình với Dấu trang

Hướng dẫn lập trình với dấu trang của Aspose.PDF for .NET sẽ hướng dẫn bạn các bước để thao tác và quản lý dấu trang trong tài liệu PDF của bạn. Tìm hiểu cách tạo, chỉnh sửa và xóa dấu trang để giúp điều hướng và sắp xếp các tệp PDF của bạn dễ dàng hơn.

Ngoài ra, những hướng dẫn này chỉ cho bạn cách tùy chỉnh các thuộc tính dấu trang, chẳng hạn như tiêu đề, hành động và cấp độ phân cấp, để cải thiện trải nghiệm người dùng và làm cho tài liệu PDF của bạn trở nên tương tác và thân thiện hơn với người dùng. Nắm vững cách sử dụng dấu trang trong dự án PDF của bạn với các hướng dẫn từng bước này.

Hướng dẫn

Tiêu đềSự miêu tả
Thêm dấu trang vào tệp PDFDễ dàng thêm dấu trang vào tệp PDF để cải thiện khả năng điều hướng với Aspose.PDF cho .NET.
Thêm dấu trang con vào tệp PDFDễ dàng thêm dấu trang con vào tệp PDF để duyệt có tổ chức hơn với Aspose.PDF cho .NET.
Xóa tất cả dấu trang trong tệp PDFDễ dàng xóa tất cả dấu trang trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Xóa dấu trang cụ thể trong tệp PDFDễ dàng xóa một dấu trang cụ thể trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Mở rộng dấu trang trong tệp PDFDễ dàng mở rộng dấu trang trong tệp PDF để cải thiện khả năng điều hướng với Aspose.PDF cho .NET.
Nhận số trang đánh dấu trong tệp PDFDễ dàng lấy số trang đánh dấu trong tệp PDF với Aspose.PDF cho .NET.
Nhận dấu trang trong tệp PDFDễ dàng lấy dấu trang trong tệp PDF với Aspose.PDF cho .NET.
Nhận dấu trang trẻ em trong tệp PDFDễ dàng lấy dấu trang con trong tệp PDF với Aspose.PDF cho .NET.
Kế thừa phóng to tệp PDFDễ dàng kế thừa tính năng phóng to dấu trang trong tệp PDF bằng Aspose.PDF cho .NET.
Cập nhật dấu trang trong tệp PDFDễ dàng cập nhật dấu trang trong tệp PDF với Aspose.PDF cho .NET.
Cập nhật dấu trang con trong tệp PDFDễ dàng cập nhật dấu trang con trong tệp PDF với Aspose.PDF cho .NET.